Svatba

Svátost manželství je možno přijmout, pokud alespoň jeden ze snoubenců je pokřtěn v katolické církvi a oba splňují další běžné podmínky k uzavření manželství.
V případě pochybností zda můžete uzavřít sňatek v kostele zašlete svůj dotaz zde.

Před uzavřením sňatku absolvují snoubenci přípravu. Jejím obsahem je rozbor manželského slibu, otázky budování a upevňování vzájemného vztahu, otázky víry a možnosti jejího dalšího prohlubování, plánování rodičovství, eventuálně zásady vzájemné tolerance mezi manželi různé víry.

Termín svatby je nutné rezervovat alespoň 3 měsíce předem. Svatební obřad lze mít v sobotu a podle možností farnosti i ve všední den. V neděli a o církevních svátcích se neoddává.

K zápisu do matriky oddaných a k sepsání žádosti o uzavření manželství budou oba žadatelé potřebovat potvrzení o křtu (s datem ne starším než tři měsíce před dnem sňatku), a pokud ani jeden ze snoubenců není z farnosti Domašov, pak si musí některý z nich vyžádat od vlastního faráře také písemné propuštění ke sňatku v cizí farnosti.

Z občanskoprávního hlediska si snoubenci rovněž musí vyřídit tzv. „Osvědčení o způsobilosti k uzavření manželství“, které jim vystaví příslušný matriční úřad. Pro Domašov je to matriční úřad Říčany
https://info.ricany.cz/mesto/-matrika. Toto osvědčení má platnost omezenou na tři měsíce.