Ekonomická rada farnosti

Složení ERF Domašov:

František Pelán
Karel Simajchl
Tomáš Pitrocha

Domašov výkaz zisku a ztrát 2020

Stanovy ekonomické rady farnosti