Chci domluvit

Křest

O křest dětí žádají rodiče, kteří je chtějí vychovávat ve víře, kterou sami žijí. Příprava s rodiči probíhá v době, na kterou se kněz s rodiči domluví. Žádat o křest dítěte je nutné alespoň 2 měsíce před zamýšleným termínem. Křest se uděluje vždy ve vlastní farnosti rodičů. Pokud je vážný důvod, aby bylo dítě pokřtěno v jiné farnosti, musí si rodiče vyžádat písemný souhlas vlastního faráře.

Svatba

Svátost manželství je možno přijmout, pokud alespoň jeden ze snoubenců je pokřtěn v katolické církvi a oba splňují další běžné podmínky k uzavření manželství.
V případě pochybností zda můžete uzavřít sňatek v kostele zašlete svůj dotaz zde.

Před uzavřením sňatku absolvují snoubenci přípravu. Jejím obsahem je rozbor manželského slibu, otázky budování a upevňování vzájemného vztahu, otázky víry a možnosti jejího dalšího prohlubování, plánování rodičovství, eventuálně zásady vzájemné tolerance mezi manželi různé víry.

Termín svatby je nutné rezervovat alespoň 3 měsíce předem. Svatební obřad lze mít v sobotu a podle možností farnosti i ve všední den. V neděli a o církevních svátcích se neoddává.

K zápisu do matriky oddaných a k sepsání žádosti o uzavření manželství budou oba žadatelé potřebovat potvrzení o křtu (s datem ne starším než tři měsíce před dnem sňatku), a pokud ani jeden ze snoubenců není z farnosti Domašov, pak si musí některý z nich vyžádat od vlastního faráře také písemné propuštění ke sňatku v cizí farnosti.

Z občanskoprávního hlediska si snoubenci rovněž musí vyřídit tzv. "Osvědčení o způsobilosti k uzavření manželství", které jim vystaví příslušný matriční úřad. Pro Domašov je to matriční úřad Říčany https://info.ricany.cz/mesto/-matrika Toto osvědčení má platnost omezenou na tři měsíce.

Pohřeb

Termín pohřbu z kostela stejně jako kremační rozloučení, při kterém má být přítomen kněz je nutno vždy dohodnout (alespoň předběžně telefonicky) nejprve na farním úřadě.
Podrobnosti k průběhu pohřbu v kostele (hudba, civilní řečník atd.) se dojednají na schůzce s farářem. Kontakt zde

Zpověď

Pravidelná příležitost ke svátosti smíření (zpovědi) je v kostele cca 30 minut před každou bohoslužbou.

Mimořádné příležitosti ke svátosti smíření (zvláště v době před Vánocemi a Velikonocemi) najdete v kalendáři farnosti .

O svátost smíření nebo rozhovor s knězem je možno také požádat individuálně v kostele i na faře.

Péči o nemocné

Pokud je někdo dlouhodobě nemocný a nemůže se účastnit společných bohoslužeb, je možné požádat o (pravidelné) návštěvy přímo v místě bydliště nemocného.
Svátost pomazání nemocných je možno přijmout kdykoli na požádání v kostele nebo při návštěvě kněze u nemocného. Tuto návštěvu je možné dohodnout osobně či telefonicky.

Společné slavení svátosti nemocných v našem kostele bývá pravidelně při nedělní mši svaté v souvislostí se svátkem Panny Marie Lurdské 11.2.(Světový den nemocných).

Pokud potřebujete naléhavě duchovní službu v některé z brněnských nemocnic, kontaktujte nemocniční kaplany pro brněnské nemocnice https://kaplan-nemocnice.cz/kontakty-na-nemocnicni-kaplany/brno/

Úmysl mše svaté

Kontaktní osobou pro zapisování a rezervování úmyslů mši svatých je pan Pavel Krška. Můžete ho kontaktovat osobně po skončení nedělní mše svaté nebo na mailu krsikp@gmail.com nebo na telefonu. 725 538 956. Úmysly pro příští kalendářní rok se zapisují vždy od začátku adventu.  Kalendář rezervovaných úmyslů je k nahlédnutí zde